Thông báo

Năm 2017
Đã tiếp nhận: 0 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 0 hồ sơ
0%
đúng hạn
11 Đã tiếp nhận: 0 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 0 hồ sơ
0% đúng hạn

Thăm dò ý kiến


Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc
Kết quả bình chọn

Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc

Hài lòng
 
19.6%
10 Phiếu
Rất hài lòng
 
58.8%
30 Phiếu
Chưa hài lòng
 
21.6%
11 Phiếu
Tổng cộng: 51 Phiếu
X
BÁO CHÍ XUẤT BẢN
Đã tiếp nhận: 5 Hồ sơ

Đã trả: 5 Hồ sơ